Menu Close

За проекта

„НОВИ УМЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ“,

проект по Програма ЕРАЗЪМ+, Call 2022, Rund 1, КА 1

Проектът цели:

1. Да надгради дигиталните умения на обучителите по неформално образование, родителите, доброволците, менторите и специалистите от помагащите професии на Сдружение „Спортен клуб „Спешъл Олимпикс-Плевен“ и ползването на уеб инструменти.

Овладяването на тези нови за специалистите на Спешъл Олимпикс – Плевен компетенции ще даде възможност да се провеждат по-качествени и по-ефективни неформални обучения, супервайзорски и терапевтични сесии, за да бъдат удовлетворени потребностите на децата и младежите с интелектуални затруднения и техните семейства.

Придобити дигитални компетенции и повишени възможности за достъп до повече ползватели на нашите образователни услуги, чрез:

  • Разработени нови програми за он-лайн неформално образование;
  • Разработени нови програми за терапевтични сесии;
  • Разработени нови програми за он-лайн супервизии на екипите, които работят с децата и младежите с интелектуални затруднения;
  • Въвеждане на информално учене в организацията ни.

За повишаване качеството на обучителния процес и за разширяване на обучителните умения на екипите ще въведем информалното образование. Информалното образование ще стане част от ученето през целия живот на нашите екипи, което ще се отрази на качеството на тяхната работа и ще рефлектира върху целевите групи. Въвеждането на информално учене през създадените инструменти и работни програми също така ще даде устойчивост на планираните резултати.

Създаване на методика за информално учене и работни инструменти за информално образование под формата на указания, наръчници, презентации, които ще предоставим на обучаваните, за да могат те да определят самостоятелно времето за самостоятелно учене и ще създадем електронна платформа, до която ще имат достъп не само нашите, а всички заинтересовани лица и професионалисти. По-високи стандарти за качество на екипите, работещи с деца и младежи с интелектуални затруднения.

2. Въвеждане на он-лайн събития за приобщаване на местната общност към проблемите и потребностите на целевата ни група.

През последните две години все по-трудно се осъществяват масови общностни събития, адресирани към нашата целева група – децата и младежите с интелектуални затруднения. В същото време стои необходимостта местната общност да бъде приобщена към специфичните проблеми на децата и младежите с увреждания. необходимо е екипите ни да овладеят знания и умения за организиране на он-лайн събития, които да поддържат социалната чувствителност на общността, както и изявата на нашите младежи с интелектуални затруднения.

Пренос и адаптиране на успешен опит и добри практики. Он-лайн компендиум на добри практики, публикуван в нашата платформа. Организирано он-лайн общностно събитие.

3. Изграждане на мрежа от партньорски организации за разработване на съвместни проекти, регулярен трансфер на  знания и опит, както и на мултикултурно сътрудничество на основата на Европейските политики и ценности.

За поддържане на качеството и европейските стандарти на въведените дейности, на основата на проведените обучителни дейности стои потребността от изграждане на устойчива партньорска мрежа, която да трансферира знания, да инициира иновации в сферата на ученето и да разширява възможностите за обмен на добри практики чрез:

  • Създаване на нови образователни продукти;
  • Разработване на нови проекти по Програма Еразъм+;
  • Организиране на международни образователни инициативи, в контекста на философията на Програма Еразъм+.

Макар и неформална, мрежата на партньорските организации ще работи върху разработена и одобрена от членовете й концепция за функционирането й, както и върху нейните регулативни документи: правилник, етичен кодекс, програма за развитието й.